OBJEKT DP-10

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
• katnost = 3S + P + 11
• bruto razvijena površina = 25.632 m2
• Površina građevne čestice = 6.408 m2

MOGUĆNOST IZGRADNJE HOTELA, NPR.:
• business hotel
• hotel s kongresnim centrom
• wellness hotel
• ekskluzivno odmaralište

MOGUĆNOST IZGRADNJE SPECIJALIZIRANIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA, NPR.:
• rehabilitacijski centar
• stomatološka poliklinika
• estetska kirurgija
• ortopedija
• fizioterapija


MOGUĆNOST IZGRADNJE STAMBENIH KAPACITETA, NPR.:
• luksuzni stanovi
• specijalizirani stanovi (senior resort)…

ALTERNATIVNA RJEŠENJA HOTEL ILI SPECIJALNE BOLNICE (POLIKLINIKE)
• okvirno broj soba sa svim sadržajima 150
• ukupna brutto površina poslovnog prostora 18.016
• ukupna brutto površina garaža (m2) 7.718
• sveukupna brutto površina 25.632
• ukupna netto posl. prostora 13.512
• broj PM u garažama 246
• broj PM na otvorenim površinama 60

OKVIRNI STAMBENI KAPACITETI
• ukupna brutto površina stanova (m2) 17.751
• ukupna brutto površina posl. prost (m2) 265
• ukupna brutto površina garaža (m2) 7.718
• sveukupna brutto površina 25.632
• ukupna netto površina stanova* 11.809
• okviran broj stanova 162
• ukupna netto površina posl. prostora* 222
• broj PM u garažama 246
• broj PM na otvorenim površinama 60


U tlocrtnu projekciju ne uračunavaju se ukopani dijelovi zgrade završno uređeni kao zelena/kolnopješačka površina
*Netto korisna površina (sa koeficijentima), bez podrumskih spremišta