OBJEKT DP-9

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
• katnost = 3S + P + 11
• bruto razvijena površina = 20.476 m2
• Površina građevne čestice = 5.119 m2

MOGUĆNOST IZGRADNJE HOTELA, NPR.:
• business hotel
• hotel s kongresnim centrom
• wellness hotel
• ekskluzivno odmaralište

MOGUĆNOST IZGRADNJE SPECIJALIZIRANIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA, NPR.:
• rehabilitacijski centar
• stomatološka poliklinika
• estetska kirurgija
• ortopedija
• fizioterapija


MOGUĆNOST IZGRADNJE STAMBENIH KAPACITETA, NPR.:
• luksuzni stanovi
• specijalizirani stanovi (senior resort)…

ALTERNATIVNA RJEŠENJA HOTEL ILI SPECIJALNE BOLNICE (POLIKLINIKE)
• okvirno broj soba sa svim sadržajima 120
• ukupna brutto površina poslovnog prostora 13.420
• ukupna brutto površina garaža (m2) 5.776
• sveukupna brutto površina 19.196
• ukupna netto posl. prostora 10.065
• broj PM u garažama 196
• broj PM na otvorenim površinama 23

OKVIRNI STAMBENI KAPACITETI
• ukupna brutto površina stanova (m2) 12.710
• ukupna brutto površina posl. prost (m2) 710
• ukupna brutto površina garaža (m2) 5.776
• sveukupna brutto površina 19.196
• ukupna netto površina stanova* 7.989
• okviran broj stanova 112
• ukupna netto površina posl. prostora* 675
• broj PM u garažama 196
• broj PM na otvorenim površinama 23


U tlocrtnu projekciju ne uračunavaju se ukopani dijelovi zgrade završno uređeni kao zelena/kolnopješačka površina
*Netto korisna površina (sa koeficijentima), bez podrumskih spremišta