POSTUPAK KUPNJE NEKRETNINE

1. PREDUGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE

Pri kupnji nekretnine u toku gradnje uobičajeno je potpisivanje predugovora u kojem se definira nekretnina navođenjem zemljišnoknjižnih podataka o nekretnini (katastarske općine, broja čestice i broja zemljišnoknjižnog uloška u koji je nekretnina upisana) i opisom nekretnine (za stan je to kat, broj stana, opis prostorija od kojih se sastoji i ukupna površina), cijena, datum sklapanja konačnog ugovora i isplata kapare za nekretninu. Kapara se dogovara kao odustatnina. Uobičajeni iznos kapare je deset posto od vrijednosti nekretnine. Nakon uplate kapare nekretnina se označuje kao prodana.
2. UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE

Nakon dovršetka gradnje objekta ugovorne strane potpisuju ugovor u 2 (dva) primjerka. Kupac s oba primjerka ugovora odlazi javnom bilježniku kod kojeg je deponirani potpis ovlaštene osobe prodavatelja. Kod javnog bilježnika kupac preuzima original ovjerenog ugovora i potreban broj ovjerenih kopija.

Po jedan primjerak ugovora:
• ostaje prodavatelju
• ostaje kupcu
• ostaje javnom bilježniku
• predajete u zemljišnoknjižni odjel nadležnog općinskog suda pri prijedlogu upisa vlasništva
• predajete u poreznu upravu pri prijavi poreza na promet nekretninama
• predajete banci ako kupujete nekretninu kreditom.

Ako kupujete nekretninu kreditom banke, ugovor ćete prethodno solemnizirati kod javnog bilježnika, a banka će upisati hipoteku na nekretninu.

Ako nekretninu kupujete gotovinom to je nešto brža i jednostavnija opcija u odnosu na kupnju stambenim kreditom. U tom slučaju kupac je obavezan u dogovorenom roku (navedenom u ugovoru) izvršiti uplatu ugovorene kupoprodajne cijene (umanjene za iznos uplaćene kapare) na žiro-račun prodavatelja. Uplata se vrši u kunama po srednjem tečaju Erste banke na dan uplate.
3. KUPNJA NEKRETNINE STAMBENIM KREDITOM

Prvi korak odluka je o vrsti kredita. Ukoliko je objekt u fazi izgradnje, a kupac diže hipotekarni kredit tada je realizacija kredita moguća isključivo u banci koja je partner u izgradnji jer s obzirom da to podrazumijeva financiranje od strane banke, banka u tom slučaju ima upisano založno pravo na zemljištu na kojem se objekt gradi. Ako Kupac u posjedu ima neku drugu nekretninu na koju je moguće upisati hipoteku tada Kupac može podići stambeni kredit u banci gdje ima vlastitu štednju ili stambenu štednju.
Nakon sklopljenog Ugovora o prodaji nekretnina, isti mora biti ovjeren kod javnog bilježnika kod kojeg je deponiran potpis ovlaštene osobe Prodavatelja. Nakon ovjere Kupac jedan ovjereni primjerak zajedno s vlasničkim listom te ostalom osobnom dokumentacijom u banci podiže zahtjev za odobrenje kredita.
Nakon odobrenja kredita, banka je dužna pripremiti dovoljan broj primjeraka Ugovora o kreditu i Zahtjev za uknjižbu hipoteke u gruntovnici. Ugovore o kreditu potrebno je solemnizirati kod javnog bilježnika, a trošak solemnizacije koji ovisi o visini odobrenog kredita snosi isključivo Kupac.
4. UPIS PRAVA VLASNIŠTVA

Nakon solemnizacije, Kupac mora izvršiti upis hipoteke u gruntovnici. Za isti je potreban solemniziran Ugovor o kreditu i Zahtjev za uknjižbu hipoteke banke na nekretninu. U gruntovnici nakon predaje zahtjeva dobivate broj pod kojim se vodi Vaš zahtjev odnosno predmet.

Da je proces upisa u gruntovnici završen Kupac će znati kada dobije Rješenje o upisanom teretu nakon kojeg je potrebno izvaditi iz gruntovnice novi Vlasnički list odnosno ZK izvadak na kojem će biti vidljiva upisana hipoteka banke. S tim novim ZK izvatkom i Rješenjem o upisanom teretu Kupac odlazi u banku i dogovara samu isplatu kredita. Banka uplaćuje iznos kupoprodajne cijene iz Ugovora na žiro račun Prodavatelja u kunama po srednjem tečaju Erste banke na dan uplate.

Nakon vidljive uplate ukupne kupoprodajne cijene Prodavatelj Kupcu izdaje Tabularnu ispravu koju je potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika kod kojeg je deponiran potpis ovlaštene osobe Prodavatelja. Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva Kupac podnosi u gruntovnici.


PREUZMITE LETAK (194kB)

Posebna ponuda stambenih kredita za kupce stanova iz projekta SeeMAR.
• ROK POVRATA DO 30 GODINA
• BEZ NAKNADE ZA OBRADU KREDITA
• BEZ TROŠKA PROCJENE NEKRETNINE
*Za više informacija posjetite savjetodavni centar Erste banke u Rijeci (Jadranski trg 3a) ili nazovite 072 37 5549 / 072 37 6348.